Osoby niepełnosprawneStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje tym studentom, którzy mają potwierdzoną niepełnosprawność przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inny właściwy), a o niezdolności do pracy przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek wraz z orzeczeniem należy złożyć u odpowiedniego koordynatora do spraw pomocy materialnej bądź w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, które przekazuje wniosek do odpowiedniej Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można złożyć w każdym miesiącu i będzie ono wypłacane od miesiąca, w którym ten wniosek został złożony.

Uwaga! Jeżeli orzeczenie wygaśnie w trakcie trwania roku akademickiego, świadczenie przestaje być wypłacane od następnego miesiąca.
Uwaga! Jeżeli studentowi wygaśnie ważność orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, ale zyskuje on przedłużenie czasu trwania tego orzeczenia, musi przedłożyć je wraz z wypełnionym wnioskiem w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia, aby zachować ciągłość wypłacania świadczenia.
Uwaga! Jeżeli student ma stwierdzoną niepełnosprawność w trakcie trwania roku akademickiego, stypendium zostaje mu przyznane od miesiąca w którym złożył wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące.


Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna - stypendium specjalne 


Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Misją Działu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe traktowanie osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.


Więcej informacji znajdziesz na: http://www.don.uj.edu.pl/

Prześlij nam swoją opinię!