ZarządZarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej polityki Samorządu Studentów. Do jego kompetencji należy podział środków finansowych przyznanych przez Radę na działalność Regulaminową Samorządu, działalność Wydziałowych Rad Samorządu Studentów i realizację projektów studenckich. Zarząd jest odpowiedzialny za kierowanie akcją protestacyjną. Zarząd rekomenduje Uczelnianej Radzie kandydatów na przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych oraz powołuje kandydatów na przedstawicieli studentów do stałych i doraźnych komisji senackich i rektorskich. Ponadto do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Poza Przewodniczącym w skład Zarządu wchodzą Wiceprzewodniczący Samorządu oraz Przewodniczący Uczelnianych Komisji Samorządu Studentów. Prace członków Zarządu kontroluje i koordynuje Przewodniczący.

Dyżury

W sprawach szczegółowych zapraszamy na stałe, cotygodniowe dyżury członków Zarządu Samorządu Studentów UJ. Terminy dyżurów podane są poniżej. Wszystkie dyżury odbywają się w biurze Zarządu. W dni wolne od zajęć dydaktycznych dyżury członków Zarządu Samorządu Studentów UJ nie odbywają się.


Marcelina Kościołek 

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów UJ ds. CM

Mateusz Szczepan Torba 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej

Michał Hap 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dydaktycznej

Bartłomiej Konecko 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Kultury

Jessica Swoboda 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Informacji i Promocji

Krzysztof Wall 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Prawnej


Rafał Koziołek 

Sekretarz Zarządu SSUJ


Piotr Burger

Pełnomocnik Przewodniczącego SSUJ ds. Mobilności


Przemysław Dudek

Pełnomocnik Przewodniczącego SSUJ ds. Sportu

Prześlij nam swoją opinię!