Wydziałówki

WRSS to inaczej Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, przez którą należy rozumieć właśnie tego typu organy utworzone dla danych wydziałów. Jest to organ uchwałodawczy Samorządu Studentów na stopniu wydziału. WRSS potocznie nazywana jest Wydziałówką. Z wyrażeniem tym można też się jednak spotkać czasami jako używanym na określenie grupy wszystkich osób biorących udział w pracach Samorządu Studentów UJ, które studiują na jednym wydziale. Kadencja WRSS liczy dwa lata, a wybory do niej są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Wybrane osoby otrzymują mandat, a więc prawo do aktywnego udziału w działaniach WRSS. Liczbę członków poszczególnych WRSS określa Uczelniana Rada Samorządu Studentów w drodze uchwały.

Członkowie WRSS są reprezentantami studentów w danej radzie wydziału. Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów będący studentami poszczególnych instytutów są reprezentantami studentów w radach tychże instytutów. Członkowie WRSS w liczbie trzech z każdego wydziału wchodzą w skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. Organem wykonawczym na stopniu wydziału jest Przewodniczący WRSS. Kieruje on pracami WRSS,  wydaje zarządzenia i komunikaty, powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego spośród członków WRSS, przewodniczy posiedzeniom i reprezentuje WRSS przed władzami wydziału. 

Prześlij nam swoją opinię!