Struktura Samorządu Studentów UJSamorząd uczelniany

Samorząd na poziomie centralnym reprezentuje całość uczelni przed administracją centralną UJ. W skład Samorządu Centralnego wchodzą:

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

Najwyższy organ uchwałodawczy, zrzeszający Przewodniczącego i po trzech przedstawicieli z każdej Wydziałowej Rady. Do jej kompetencji należy między innymi wybór Przewodniczącego oraz powołanie Przewodniczących Uczelnianych Komisji, uchwalanie podziału środków z Funduszu Dydaktyczno-Wychowawczego, uzgodnienie treści uchwalanego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulaminu Studiów

Przewodniczący

Najwyższy organ wykonawczy, reprezentujący Samorząd na zewnątrz uczelni, przewodniczy pracom zarządu, wykonuje uchwały URSS, może tworzyć nowe jednostki Samorządu.

Zarząd 

W skład jego wchodzą Przewodniczący, wiceprzewodniczący (jeśli jest powołany), wiceprzewodniczący ds. Collegium Medicum, będący zarazem przewodniczącym Samorządu UJ CM, przewodniczący Uczelnianych Komisji i pełnomocnicy mianowani przez Przewodniczącego. Do jego kompetencji należy między innymi prowadzenie bieżącej polityki Samorządu Studentów, podział środków przyznanych przez Radę na działalność regulaminową Samorządu Studentów, działalność WRSS, oraz na realizację projektów organizacji studenckich.

Uczelniane Komisje i Zespoły 

Obligatoryjnie działać muszą Komisja Ekonomiczna i Komisja Dydaktyczna

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów jest jednym z organów Samorządu Studentów, który odpowiada za orzekanie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz rozstrzyga spory pomiędzy studentami, a także pomiędzy studentami a organami Samorządu Studentów.

Sąd Koleżeński Samorządu Studentów składa się z Sądu Koleżeńskiego oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego. Zarówno Sąd Koleżeński, jak i Odwoławczy Sąd Koleżeński składają się z pięciu członków, którzy wybierani są przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów spośród studentów, którzy posiadają bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Studentów oraz nienaganną postawę moralną.

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają po przeprowadzeniu jawnej rozprawy, na której przesłuchiwany jest rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, a także obwiniony lub jego obrońca. W przypadku uznania obwinionego za winnego naruszenia przepisów obowiązujących w uczelni lub za popełnienie czynu uchybiającego godności studenta Sąd Koleżeński może wymierzyć karę dyscyplinarną, którą może być: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku, bądź wydalenie z uczelni.

Samorząd wydziałowy

WRSS to inaczej Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, przez którą należy rozumieć właśnie tego typu organy utworzone dla danych wydziałów. Jest to organ uchwałodawczy Samorządu Studentów na stopniu wydziału. Potocznie nazywana Wydziałówką. Kadencja WRSS liczy dwa lata, a wybory do niej są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Wybrane osoby stają się Członkami WRSS, a więc otrzymują mandat, czyli prawo do aktywnego udziału w działaniach WRSS. Organem wykonawczym na stopniu wydziału jest Przewodniczący WRSS. W ramach WRSS działają Wydziałowa Komisja Ekonomiczna, Wydziałowa Komisja Dydaktyczna, Wydziałowa Komisja Informacji (opcjonalnie), Wydziałowa Komisji Kultury (opcjonalnie), Wydziałowa Komisja Prawna (opcjonalnie), Wydziałowa Komisja Zagraniczna (opcjonalnie).

WRSS reprezentują studentów wydziału przed władzami wydziału i zajmują się sprawami związanymi z wydziałem. Ponadto mają one swój wkład w sprawowanie władzy na szczeblu uczelnianym - posiadają w URSS reprezentację po trzech członków z każdej WRSS.

Prześlij nam swoją opinię!