ZapomogiZapomoga to świadczenie pomocy materialnej, które może być przyznana studentowi, który przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może zostać przyznana na udokumentowany wniosek studenta. Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się:

 • kradzież,
 • pożar,
 • powódź,
 • ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny ,
 • śmierć najbliższego członka rodziny,
 • urodzenie dziecka;
 • zwolnienie z pracy najbliższego członka rodziny.


Aby otrzymać zapomogę, student musi wypełnić na platformie USOSweb oświadczenie o dochodach oraz wniosek o zapomogę i złożyć niezwłocznie w formie papierowej, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, do koordynatora ds. pomocy materialnej swojego Wydziału wraz z pełną dokumentację poświadczającą zdarzenie losowe (kopie i oryginały do wglądu), np.:

 • zgłoszenie kradzieży oraz wyszczególnienie wartości skradzionych rzeczy;
 • oświadczenie rzeczoznawcy z urzędu miasta lub gminy;
 • historię choroby lub informację od lekarza nt. wystąpienia choroby;
 • akt zgonu;
 • akt urodzenia;
 • wypowiedzenie umowy o pracę.

Wnioski o zapomogę są rozpatrywane podczas posiedzeń Wydziałowej Komisji Stypendialnej, podczas których podejmowane są decyzje o odmowie lub akceptacji wniosku. O decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej student zostaje poinformowany poprzez platformę USOSweb.


Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna - zapomogi

Prześlij nam swoją opinię!