Stypendium rektoraStypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek ten należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system USOSweb, a następnie wersję wydrukowaną wraz z kompletem zaświadczeń należy dostarczyć do koordynatora ds. pomocy materialnej na swoim Wydziale.

Termin składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa 20 października danego roku.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się także studenci przyjęci na I rok studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe.

Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na każdym kierunku, którzy otrzymali najwięcej punktów obliczanych według punktacji zawartej w Regulaminie. Wykaz osiągnięć, które będą punktowane przy ocenie wniosku oraz listę wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 października 2016 roku.

Uwaga! Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelni innej niż UJ obliczają średnią arytmetyczną swoich ocen oraz zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na III roku I stopnia, wystawionego przez Uczelnię, gdzie realizowali I stopień.
Uwaga! Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom, którzy zostali wpisani na kolejny rok akademicki korzystając z wpisu warunkowego oraz tym, którzy powtarzali rok studiów w poprzednim roku akademickim (wyjątkiem jest sytuacja, w której student zaliczył jednocześnie powtarzany oraz kolejny rok studiów).


Więcej informacji znajdziesz na: Pomoc materialna - stypendium rektora

Prześlij nam swoją opinię!