Odwołanie od decyzjiKażdą decyzję stypendialną można zaskarżyć. Od decyzji w sprawie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się odwołanie, a od decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzory w załącznikach poniżej). Odwołania (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) składa się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Termin ten biegnie od dnia następującego po dniu, w którym doszło do doręczenia decyzji w sprawie stypendium.

Termin do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) może zostać (w wyjątkowych sytuacjach) przywrócony. Oznacza to, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach student będzie mógł złożyć odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), mimo że upłynęło 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nastąpić to może jedynie wtedy, gdy niedochowanie terminu nastąpiło bez winy studenta. Są to przede wszystkim sytuacje związane z działaniem siły wyższej tj. pożar, przerwa w komunikacji czy nagła choroba, która uniemożliwiła wniesienie pisma przez inną osobę. Zwolnienie lekarskie lub długotrwała choroba nie wykluczają możliwości złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez osoby bliskie lub nadanie pisma pocztą. Prośbę o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Prośbę należy stosownie uzasadnić, wskazując te szczególne okoliczności, które potwierdzają, że przekroczenie terminu nie było zależne od studenta. Równocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pismo powinno zawierać co najmniej dwa elementy: sformułowanie, że nie zgadzamy się z wydaną decyzją oraz wskazanie decyzji, którą student zaskarża. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymagają uzasadnienia ani wskazania zarzutów wobec zaskarżanej decyzji. Zachęcamy jednak do opisania całej sytuacji, która może mieć wpływ na zmianę decyzji, ponieważ ułatwi to Komisji wyjaśnienie sprawy.

Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego za pośrednictwem Komisji, która wydała decyzję stypendialną. Oznacza to, że pismo składa się do koordynatora ds. pomocy materialnej na konkretnym Wydziale.

Decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbiera się w Dziale Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4, Kraków, pok. 9) lub otrzymuje się pocztą. Informacje o rozstrzygnięciu (nawet gdy nie ma jeszcze decyzji administracyjnej) można uzyskać także osobiście (po okazaniu dowodu tożsamości) w Dziale Spraw Studenckich.

Załączone pliki:

Prześlij nam swoją opinię!