FAQPoniższy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu dostarczenie informacji o pomocy materialnej w przystępny sposób. Jeżeli jakiś problem nie jest tutaj zawarty lub nie jesteś pewien co powinieneś zrobić to skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.

 • Domy studenckie - pyt. 1 - 6
 • Odwołanie od decyzji stypendialnej - pyt. 7 - 13
 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - pyt. 14 - 17
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pyt. 18 - 23
 • Stypendium socjalne - pyt. 24 - 32
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - pyt. 33 - 35
 • Wymagane dokumenty o dochodach - pyt. 36 - 43
 • Zapomogi - pyt. 44 - 50
 • Collegium Medicum - pomoc materialna - pyt. 51 - 53

Domy studenckie

1. Kiedy są przyznawane miejsca w domach studenckich UJ?

W turze I (lipcowej – 15 lipca) przyznaje się nie więcej niż 55% miejsc znajdujących się w dyspozycji Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ;

W turze II (wrześniowej – do 20 września) przyznaje się nie więcej niż 85% pozostałych wolnych miejsc;

W turze III (wrześniowej – po 21 września) przyznaje się pozostałe wolne miejsca najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem kwaterowania w domach studenckich na dany rok akademicki.

2. Na jakiej podstawie przyznawane są miejsca w domach studenckich UJ?

O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo).

O przyznaniu miejsc w konkretnych akademikach decyduje liczba zdobytych punktów, określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. Regulamin przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w Domu Studenckim w II i III turze przyznawania miejsc mają studenci przyjęci na I rok studiów.

3. Co zrobić aby dostać miejsce w akademiku w trakcie roku akademickiego?

Należy wypełnić wniosek w systemie USOSweb (USOSweb-->Dla studentów-->Moje studia-->Wnioski --> Wniosek o miejsce w Domu Studenckim), następnie z wydrukowanym wnioskiem przyjść na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Terminy dyżurów podawane są na stronie Samorządu Studentów UJ. Jeżeli masz dokumenty związane z wysokością Twojego dochodu złóż również oświadczenie o dochodach w systemie USOSweb (USOSweb --> Dla studentów -->Moje studia -->Wnioski--> Oświadczenie o dochodach (wykaz potrzebnej dokumentacji znajdziesz w WYMAGANE DOKUMENTY) następnie złóż wszystkie wymagane dokumenty u swojego wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Oświadczenie o dochodach potwierdzone przez koordynatora zabierz ze sobą na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, sierotą, działasz w samorządzie, organizacjach studenckich lub kole naukowym pamiętaj, aby wziąć ze sobą odpowiednie zaświadczenia.

4. Jeżeli w trakcie roku akademickiego straci się status studenta UJ, ale pozostaje się studentem innej uczelni, czy można pozostać w dotychczas zamieszkałym domu studenckim?

Tak. Należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zakwaterowanie w domu studenckim UJ, następnie z podpisanym oświadczeniem i kserem ważnej legitymacji należy udać się na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Terminy dyżurów podawane są na stronie Samorządu Studentów UJ. Dodatkowo studenci posiadający status obcokrajowca powinni również dostarczyć ksero dokumentu ze zdjęciem (dowód lub paszport).

5. Jeżeli w trakcie roku akademickiego utraci się status studenta można nadal mieszkać w akademiku do końca roku akademickiego?

Nie, aby mieszkać w domu studenckim trzeba mieć status studenta

6. Czy można zrezygnować z przyznanego miejsca w domu studenckim UJ?

Tak. W systemie USOSweb dostępna jest również opcja rezygnacji z miejsca w Domu Studenckim. Jeżeli student złożył wniosek i dostał miejsce w akademiku, ale nie będzie w nim mieszkał, może zrezygnować z przyznanego miejsca w każdej chwili. Umożliwi to przyznanie tego miejsca innemu studentowi w kolejnej turze. W przeciwnym razie to miejsce będzie można przyznać dopiero po blokadzie miejsc w Domach Studenckich, tj. po pierwszym tygodniu października.

Odwołanie od decyzji stypendialnej

7. Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji stypendialnej?

Odwołanie, a także wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku skarżenia decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów, składa sie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

8. Czy możliwe jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania ze względu na brak winy w uchybieniu terminowi, jeżeli w czasie, w którym powinno się złożyć odwołanie, przebywa się na zwolnieniu lekarskim?

Przywrócenie terminu możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Opisana sytuacja taką nie jest. Długotrwałe zwolnienie lekarskie nie wyklucza możliwości złożenia odwołania np. pocztą lub poprzez bliską osobę, a tym samym nie uzasadnia braku winy w przekroczeniu terminu.

9. W jaki sposób liczy się czternastodniowy termin do wniesienia odwołania?

Odwołanie składa sie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Termin ten biegnie jednak od dnia następującego po dniu, w którym doszło do doręczenia decyzji w sprawie stypendium. Jeżeli decyzję otrzymano np. 12 listopada - termin do wniesienia odwołania rozpoczyna bieg 13 listopada, a ostatnim dniem, w którym można złożyć odwołanie jest 26 listopada.

10. Czy błędne zatytułowanie pisma jako „odwołanie” w sytuacji, gdy powinno się je zatytułować „wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy” ma wpływ na rozpatrzenie sprawy?

Pismo zostanie rozpatrzone tak, jak każde inne. Pismo w ogóle nie musi być zatytułowane, bo o tym, jaki ma ono charakter, decyduje nie nagłówek, lecz jego treść. Warto jednak przypomnieć, że odwołanie składa się od decyzji stypendialnych, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

11. Co należy zawrzeć w odwołaniu od decyzji w sprawie stypendium socjalnego?

Odwołanie musi zawierać wskazanie, jaką decyzję skarżymy. Wymagane jest także by z pisma wynikało, że jest się niezadowolonym z pierwszej decyzji. Odwołania nie trzeba uzasadniać. Nie trzeba formułować zarzutów ani żądań. Nie da się zaprzeczyć, że uzasadnienie odwołania ułatwia kontrolę Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, niemniej jednak brak uzasadnienia w żaden sposób nie wpływa na końcowe rozstrzygnięcie organu odwoławczego.

12. Gdzie składa się odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) i kto je rozpatruje?

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) rozpatruje Odwoławcza Komisji Stypendialna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo składa się do tej Komisji za pośrednictwem Komisji, która wydała decyzję stypendialną. Oznacza to, że pismo składa się do koordynatora ds. pomocy materialnej na konkretnym wydziale.

13. Czy można żądać przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (rektora dla najlepszych studentów)?

W razie niezłożenia wniosku w odpowiednim terminie nie działają gwarancje procesowe z Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie można przywrócić terminu do złożenia wniosku, bo jest to tzw. termin materialnoprawny. Przywróceniu podlegają jedynie terminy procesowe, a termin do złożenia wniosku nim nie jest. Nic nie da także złożenie odwołania, bo nie ma decyzji, od której można by się odwołać.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

14. Kiedy i w jakiej wysokości wypłacane jest stypendium ministra za wybitne osiągnięcia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium to jest wypłacane jednorazowo do 15 grudnia danego roku akademickiego w wysokości nieprzekraczającej 15 000 złotych (dokładny termin i kwota ustalane są co rok).

15. Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia?

Termin, do którego można składać wnioski jest ogłaszany na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w stosownym czasie, terminy są różne dla poszczególnych Wydziałów, jest to przeważnie połowa września lub przełom września i października. Wnioski należy składać do koordynatorów do spraw pomocy materialnym na swoim wydziale.

16. Czy mimo ukończenia już jednych studiów można się starać o stypendium ministra?

Nie, stypendium ministra nie może być przyznane osobie, która ukończyła już studia, chyba, że po ukończeniu studiów I stopnia kontynuuje ona naukę w celu uzyskania tytułu magistra lub innego mu równorzędnego (ale maksymalnie przez 3 lata).

17. Czy uzyskanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyklucza możliwość przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Nie, zgodnie z art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jednemu studentowi mogą być przyznane oba stypendia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

18. Czy jest możliwe, aby student, który ma średnią ocen 4,8 lub więcej nie otrzymał stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

Średnia ważona z ocen z poprzedniego roku akademickiego nie jest jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę przy przyznawaniu stypendium. W przypadku, gdy jest ona wyższa niż 4.0, student otrzymuje ilość punktów równą średniej pomnożonej przez 10 (np. 48 punktów dla średniej 4.8). Często taki wynik może być niewystarczający, ponieważ nacisk w punktacji położony jest na osiągnięcia studenta (naukowe, artystyczne lub sportowe). Z tego względu stypendium może zostać przyznane osobie o średniej 4.0, która opublikowała artykuł w czasopiśmie naukowym z ministerialnej listy A lub B (10 dodatkowych punktów), a nie studentowi o średniej 4.9, który nie wykazał osiągnięć. Sposób punktacji poszczególnych osiągnięć reguluje obecnie załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014.

19. Dlaczego przy przyznawaniu stypendium Rektora średnia studentów, którzy ukończyli studia I-ego stopnia na uczelni innej niż UJ jest średnią arytmetyczną, a nie średnią ważoną?

Stypendium Rektora przysługuje 10% studentów wpisanych na dany rok akademickim na określonym kierunku. Dla osób, które rozpoczynają studia II-ego stopnia na UJ, a ukończyli wcześniej studia I-ego stopnia na innej uczelni tworzona jest odrębna lista rankingowa. Oznacza to, że punktacja takich osób w praktyce sporządzana jest oddzielnie. Dla przykładu, na pierwszy rok studiów II-ego stopnia na kierunku X dostało się łącznie 46 osób, w tym 5 z uczelni innej niż UJ. W takim razie stypendium Rektora przysługuje 4 osobom, które ukończyły wcześniej studia na UJ (10% z 41 studentów w rankingu) oraz jednej osobie, która ukończyła studia na innej uczelni (10% z 5 osób z uwzględnieniem faktu, że stypendium przysługuje min. 1 osobie w rankingu).

20. Czy artykuł przyjęty do druku zostanie zaliczony jako osiągnięcie naukowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Nie. Przy uznawaniu publikacji decydująca jest data wydania książki, jeśli nie została ona wydana do 30 września roku akademickiego, za który student chce otrzymać stypendium rektora nie będzie zaliczona. W przypadku, kiedy publikacja zostaje wydana po 30 września student będzie mógł ją zaliczyć jako osiągnięcie do stypendium rektora w kolejnym roku akademickim. Potwierdzeniem publikacji jako osiągnięcia jest zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN, a w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału.

21. Czy w przypadku posiadania wybitnych osiągnięć sportowych bądź artystycznych można otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów jeśli skorzystało się z wpisu warunkowego?

Nie, stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentom, którzy zostali wpisani na kolejny rok akademicki korzystając z wpisu warunkowego.

22. Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Wniosek należy złożyć do 20 października danego roku akademickiego.

23. Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innej uczelni mogę się ubiegać o stypendium rektora na UJ na studiach drugiego stopnia?

Tak. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelni innej niż Uniwersytet Jagielloński obliczają średnią arytmetyczną swoich ocen oraz zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na III roku I stopnia, wystawionego przez Uczelnię, gdzie realizowali I stopień.

Stypendium socjalne

24. Kiedy wypłacane są stypendia socjalne?

Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że stypendia za październik mogą być wypłacone w listopadzie.

25. Kiedy upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego?

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego:

 1. przyznawanego na semestr zimowy – upływa 30 września roku akademickiego po-przedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane;
 2. przyznawanego na semestr letni – upływa 31 stycznia danego roku akademickiego.

26. Czy jeśli student studiuje na dwóch różnych kierunkach, to oznacza, że może ubiegać się o stypendium socjalne na obu tych kierunkach?

Niestety nie. Student może ubiegać się o stypendium socjalne tylko na jednym kierunku studiów.

27. Czy można otrzymać stypendium socjalne po ukończeniu jednego kierunku studiów?

Student nie otrzyma stypendium socjalnego, jeśli:

 • ukończył studia licencjackie i drugi kierunek studiuje również na I stopniu lub
 • uzyskał tytuł zawodowy magistra lub
 • kontynuuje studia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra dłużej niż 3 lata (6 semestrów).

28. Czy student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jeśli mieszka na stałe w Krakowie?

Niestety nie. Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki nie przyznaje się studentom zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś.

29. Czy można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeśli nie mieszka się w akademiku, tylko wynajmuje się mieszkanie w Krakowie?

Tak. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje także tym studentom, którzy wynajmują mieszkanie w Krakowie. Wystarczy, jeśli razem z dokumentacją, dostarczy się podpisane oświadczenie.

30. Czy student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymać stypendium socjalne?

Nie. Student przebywający na urlopie od zajęć może otrzymywać tylko stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jeśli przebywa na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka może otrzymać zapomogę.

31. Czy po skreśleniu z listy studentów lub uzyskaniu urlopu od zajęć można przenieść wypłatę stypendium na drugi studiowany kierunek?

Tak. Przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego na drugi studiowany kierunek jest możliwe w sytuacji, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów oraz:

 • został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym zostało przyznane mu stypendium lub
 • uzyskał urlop od zajęć na kierunku, na którym zostało mu przyznane stypendium.

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego na drugi studiowany kierunek należy złożyć u właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej na Wydziale, na którym stypendium ma być pobierane niezwłocznie, jeśli wystąpią opisane powyżej okoliczności.

Wniosek o przeniesienie wypłaty stypendium socjalnego zostanie rozpatrzony pozytywnie, chyba że student:

 • ukończył studia licencjackie i drugi kierunek studiuje również na I stopniu lub
 • uzyskał tytuł zawodowy magistra lub
 • kontynuuje studia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra dłużej niż 3 lata (6 semestrów).

32. Czy wymagane jest dostarczenie po raz drugi dokumentacji określającej wysokość dochodu, jeśli student wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim i otrzymał je w semestrze zimowym?

Nie. Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na semestr zimowy i których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają wniosek o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem, iż złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem fatycznym. Oświadczenie to jest częścią generowanego z systemu wniosku o stypendium socjalne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

33. Jakie dokumenty należy dostarczyć wraz z wnioskiem, aby otrzymać stypendium specjalne?

Orzeczenie określające stopień niepełnosprawności wydane przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności lub Stopniu Niepełnosprawności albo orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

34. Na jaki okres przyznawane jest stypendium specjalne?

Stypendium specjalne jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzającego niepełnosprawność, ale nie dłużej niż na rok akademicki.

35. Czy stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

36. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach, jeżeli rodzina studenta posiada gospodarstwo rolne?

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
 • nakaz płatniczy
 • zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenie o pobranych lub nie zasiłkach chorobowych z KRUS
 • umowa dzierżawy (jeżeli jest dzierżawiona ziemia)
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

37. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach, jeżeli w rodzinie studenta osiągane są dochody z zagranicy?

 • zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego (jeżeli członek rodziny się rozliczał w Polsce)
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego bądź jego odpowiednika z kraju, w którym była wykonywana praca i gdzie członek rodziny składał zeznanie podatkowe
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

38. W jakich przypadkach student z zagranicy może ubiegać się o pomoc materialną i jakie dokumenty muszą dołączyć do oświadczenia o dochodach?

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej, jeżeli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich i udzielono im pozwolenia na pobyt stały, posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty jakie student powinien wykazać to:

 • zaświadczenia o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny z odpowiednika Urzędu Skarbowego z kraju, w którym rodzina studenta rozlicza się z podatku
 • jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy, jeżeli członkowie rodziny studenta nie pracują, a jeżeli pobierają zasiłek dla bezrobotnych, to także należy dostarczyć zaświadczenie, w którym podana jest kwota zasiłku.
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

Wszyskie dokumenty muszą być przetłumaczone u tłumacza przysięgłego na język polski.

39. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach, jeżeli rodzice studenta są rozwiedzieni?

 • kopia wyroku sądu orzekającego o rozwodzie rodziców
 • kopia odpisu wyroku sądu z orzeczeniem o wysokości alimentów lub zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzic studenta będący członkiem jego rodziny posiada na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

40. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach , jeżeli w rodzinie studenta doszło do utraty dochodu?

 • świadectwo pracy członka rodziny, który utracił pracę – jeżeli utrata dochodu wynika z rozwiązania stosunku pracy lub PIT 11/36
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku bądź o utracie zasiłku (z podaną kwotą netto utraconego zasiłku)
 • zaświadczenie o utracie zasiłku wychowawczego z ZUS – jeżeli utrata dochodu wynika z zakończenia pobierania zasiłku
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

41. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach jeżeli w rodzinie studenta doszło do uzyskania dochodu?

 • umowa o pracę – jeżeli w rodzinie studenta, członek rodziny rozpoczął pracę
 • zaświadczenie o przyznaniu zasiłku wychowawczego z ZUS – jeżeli uzyskanie dochodu wynika z rozpoczęcia pobierania zasiłku
 • decyzja o wysokości przyznanej renty/emerytury, jeżeli członek rodziny nabył prawo do jej otrzymywania, wraz z podaną wysokością miesięczną netto otrzymywanego świadczenia
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

42. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach, jeżeli utrzymuje się sam i w jakich przypadkach może nie wykazywać dochodów członków swojej rodziny?

Student nie musi wykazywać dochodów członków rodziny, jeżeli spełnia jedną z przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia
 • pozostaje w związku małżeńskim
 • ma na utrzymaniu dziecijeżeli posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym i jego miesięczny dochód w tych okresach jest równy lub wyższy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 • jeżeli student spełnia wyżej wymienione warunki, dokumentuje swój dochód zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o swoich dochodach , zaświadczeniem z ZUS o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne, oświadczeniem o dochodzie nieopodatkowanym oraz innymi dokumentami potwierdzające sytuację materialną studenta.

43. Jakie dokumenty powinien dostarczyć student wraz z oświadczeniem o dochodach, jeżeli jego rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni bądź małżonek są bezrobotni?

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nawet, jeśli nie złożono zeznania podatkowego)
 • zaświadczenia z ZUS o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem bądź bez prawa do
 • zasiłku
 • zaświadczenie z MOPS-u/GOPS-u o wysokości zasiłków otrzymanych w roku poprzednim
 • oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny

jeżeli rodzice studenta, jego opiekunowie faktyczni lub prawni, bądź małżonek posiadają na swoim utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 26 roku życia student na obowiązek załączyć zaświadczenia ze szkół z przewidywanym terminem zakończenia nauki.

Zapomogi

44. Jak należy złożyć wniosek o zapomogę?

Wnioskując o zapomogę należy uprzednio wypełnić oświadczenie o dochodach w USOSWeb oraz wniosek o zapomogę i zatwierdzić oba po sprawdzeniu poprawności wniosku. Wydrukowany wniosek i oświadczenie należy złożyć u koordynatora ds. pomocy materialnej właściwego wydziału w terminie nie późniejszym jak 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia.

45. Z jakiego tytułu mogę dostać zapomogę?

Zapomogę student może otrzymać w sytuacjach losowych takich jak: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, zwolnienie z pracy najbliższego członka rodziny. Każde zdarzenie musi być przedstawione wraz z pełną dokumentację poświadczającą zdarzenie losowe (kopie i oryginały do wglądu).

46. Czy jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach na dwóch różnych wydziałach to gdzie powinien złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na dowolnym przez studenta wybranym wydziale, ale tylko na jednym z nich może otrzymać zapomogę.

47. Ile razy w ciągu roku można złożyć wniosek o zapomogę?

Student może złożyć wniosek o zapomogę tylko dwa razy w ciągu jednego roku i tylko raz z tego samego tytułu.

48. Ile wynosi kwota zapomogi?

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 1200 zł. W przypadku choroby nowotworowej studenta student może otrzymać 2000 zł zapomogi. Jednakże o faktycznej wysokości zapomogi decydują na posiedzeniach Wydziałowe Komisji Stypendialne, które na podstawie dochodu oraz stopnia zdarzenia decyduje o tym ile przyznać.

49. Jak dowiem się o decyzji podjętej przez Wydziałową Komisję Stypendialną?

Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku student zostaje powiadomiony poprzez USOSWeb w zakładce WNIOSKI oraz na mailu.

50. Kiedy mogę wnioskować o zapomogę z tytułu utraty pracy?

Student w szczególnych przypadkach (bardzo trudna sytuacja materialna rodziny) może złożyć wniosek o zapomogę z tytułu utraty pracy własnej lub przez najbliższego członka rodziny. W przypadku umowy na czas określony student NIE MOŻE złożyć wniosku o zapomogę, ponieważ nie jest to nagłe zdarzenie losowe.

Collegium Medicum – pomoc materialna

51. Jak złożyć wniosek o miejsce w domu studenckim CM UJ w trakcie roku akademickiego?

Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić wniosek w systemie USOSweb, bez konieczności uzupełniania oświadczenia o dochodach.

(Dla studentów -> Moje studia -> Wnioski -> Wniosek o miejsce w domu studenckim CM UJ)

Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do Administacji wybranego domu studenckiego. Wnioski rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną.

52. Dlaczego stypendia na Collegium Medicum różnią się od tych na pozostałych wydziałach UJ?

Collegium Medicum UJ dysponuje osobnym Funduszem Pomocy Materialnej. Wysokości stypendiów, jak również progi uprawniające do ich otrzymania są więc ustalane osobno dla CM UJ i są zależne od dostępnych środków.

53. Gdzie szukać pomocy i informacji w sprawie pomocy materialnej na CM UJ?

Informacje na temat pomocy materialnej można znaleźć na stronie Samorządu Studentów CM UJ. W razie jakichkolwiek wątpliwości można również kontaktować się z członkami Komisji Ekonomicznej i Wydziałowych Komisji Stypendialnych.

Prześlij nam swoją opinię!