Wymiany bilateralneCzym tak naprawdę jest wymiana bilateralna? 

Wymiana bilateralna UJ to wymiana przewidziana i realizowana na zasadach wzajemności w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Wymiana bilateralna obejmuje wyjazdy krótkoterminowe (do 30 dni) i wyjazdy długoterminowe (do jednego roku) zgodnie z zapisami poszczególnych porozumień bilateralnych.

Zasady ubiegania się o wyjazdy

Jeśli chcemy ubiegać się o taki wyjazd, musimy:

 • być studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 • posiadać średnią ważoną z wszystkich lat studiów powyżej 4.0

Ponadto warto pamiętać, że w poszczególnych porozumieniach bilateralnych, mogą być uwzględnione dodatkowe wymagania/uwarunkowania. 

Jakich dokumentów będę potrzebował/potrzebowała?

W procesie ubiegania się o wyjazd będą potrzebne:

 • list motywacyjny uzasadniający nasz wyjazd na daną uczelnię
 • opinia opiekuna, promotora lub innego wykładowcy - w przypadku doktorantów taka opinia powinna wskazywać na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię
 • zaświadczenie o średniej ważonej ze wszystkich lat studiów oraz kopie dyplomów ukończonych studiów
 • zaświadczenie o ukończonych kursach językowych i ewentualnie zaświadczenie od lektora języka obcego
 • warto uwzględnić potwierdzenie swojej działalności w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządzie studenckim – zaświadczenie te muszę być wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji, 

Warto podkreślić, że dana uczelnia może wymagać jeszcze innych dokumentów. Wszystko zależy od tego, gdzie będziemy chcieli wyjechać.

Przebieg wniosku

Nasz wniosek jest kierowany do Rektorskiego Zespołu ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Protektor UJ ds. dydaktyki. W skład komisji rozpatrującej wnioski wchodzą protektorzy (2 osoby), prodziekani ds. studenckich (2 osoby), przedstawiciel ds. samorządu doktorantów i przedstawiciel samorządu studentów. Sekretarzem tego zespołu jest przedstawiciel Działu Wymiany Międzynarodowej. W razie większej liczby kandydatów nad daną uczelnię niż liczba posiadanych miejsc podstawą zakwalifikowania na wyjazd staje się miejsce na liście rankingowej,

Ranking kandydatów na daną uczelnię ustalany jest na podstawie następujących kryteriów:

 • wyniki w nauce (maks. 5 punktów, licząc od średniej 4.00 – 4 punkty)
 • znajomość języka obcego (maks. 5 punktów, za znajomość na poziomie B1 i niżej - 2 punkty, B2 – 3 punkty, C1 – 4 punkty, C2 – 5 punktów)
 • list motywacyjny (maks. 5 punktów)
 • aktywność w pracach badawczych, publikacje, zaangażowanie w kołach naukowych czy organizacjach doktoranckich/studenckich, udział w konferencjach (maks. 5 punktów)

Wybrana przez nas uczelnia może wymagać od nas znajomości języka wykładanego i traktowanego oficjalnie jako jedynego języka wykładowego i jeżeli nie będziemy znali go na odpowiednim poziomie, to możemy nie zostać zakwalifikowani. Natomiast znajomość języka obcego nie jest wymagana, jeśli ubiegamy się o wyjazd na kursy językowe na poziomie początkowym i średniozaawansowanym. 

Jeśli wszystko zakończy się sukcesem, to po powrocie z naszego wyjazdu jesteśmy zobowiązani w terminie 14 dni do dostarczenia do Działu Wymiany Międzynarodowej jednostronicowego sprawozdania z pobytu na uczelni zagranicznej.

Prześlij nam swoją opinię!