MOSTProgram Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć na stronie głównej programu.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Program MOST krok po kroku

Krok 1

Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach przygotowaną przez UKK (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października).

Krok 2

Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

Krok 3

Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

Krok 4

Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

Krok 5

Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (u uczelnianego koordynatora programu MOST) – w odpowiednim terminie:

  • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

Krok 6

Sprawdź na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji z Biura UKK, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

Krok 7

Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

Krok 8

Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne).

Krok 9

W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

Krok 10

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

Krok 11

Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Karty okresowych osiągnięć uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

Krok 12

Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą Certyfikat poświadczający Twój udział w programie.

Krok 13

Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi Karty okresowych osiągnięć (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

Uwagi

W przypadku jakichkolwiek zmian w Porozumieniu o programie zajęć konieczne jest sporządzenie Aneksu do porozumienia o programie zajęć.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. 

Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.


Studenci zakwalifikowani na program MOST w UJ

Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania Porozumienia o programie zajęć, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). Porozumienie  powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program.

Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w Porozumieniu o programie studiów sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Kilka dobrych rad dotyczących sporządzania porozumienia można znaleźć na stronie programu.

W przypadku jakichkolwiek zmian w porozumieniu  konieczne jest sporządzenie Aneksu do porozumienia o programie zajęć.

Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest karta okresowych osiągnięć studenta, której wzór dostępny na stronie UKK (nie wpisujemy zaliczeń do indeksu). Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

Studenci zakwalifikowaniu do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ do dnia 31 sierpnia 2017 roku. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka.

Informację o rozdziale miejsc będzie można uzyskać od dnia 11 września 2017 r. pod numerem telefonu: (12) 663 39 53. Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ można znaleźć w systemie USOSweb.

Po sukcesywnym zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w porozumieniu, studenci otrzymują specjalny certyfikat poświadczający udział w Programie.

Przydatne dokumenty

Prześlij nam swoją opinię!