Erasmus+Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama - rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. 

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość.

Udział studentów wieczorowych i zaocznych

O wyjazd w ramach Erasmusa+ mogą się także ubiegać osoby studiujące w trybie wieczorowym lub zaocznym. Studenci mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie.

W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Do jakiej uczelni można wyjechać?

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej z którą macierzysta jednostka (Twój instytut/wydział)  ma podpisaną umowę (współpracuje). Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

Wyjazdy z "dofinansowaniem zerowym"

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z "dofinansowaniem zerowym". Procedura ubiegania się o wyjazd z "dofinansowaniem zerowym" jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.

"Siła wyższa" - przerwanie stypendium

Siła wyższa oznacza nieprzewidywalną sytuację wyjątkową lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium należy niezwłocznie zgłosić do DMWS. Uczestnik zobowiązany będzie do opisania zdarzenia, napisania podania do uznania jego przypadku za „siłę wyższą", dołączenia Confirmation of stay z datami przyjazdu i powrotu, LAS oraz potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej np. zaświadczenie lekarskie. Podanie za pośrednictwem DMWS zostaje przesłane do Narodowej Agencji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia student może zachować proporcjonalną część stypendium do długości pobytu na uczelni zagranicznej a pozostała część stypendium pozostaje do zwrotu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania stypendium podlega całkowitemu zwrotowi jeśli długość pobytu na uczelni partnerskiej stanowi mniej niż 90 dni.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu. 

Karta określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+.

Ubezpieczenie

Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.

Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.

Stypendysta zobowiązuje się przekazać do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS) kopii dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej. 

DMWS zaleca wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do Polski.

Rekrutacja do Erasmus+

Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2017/18 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. 

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ jest udostępniona na stronie Uniwersytetu.

Rozliczenie programu Erasmus+

Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach:

 • w Dziale Międzynarodowej Wymiany Studenckiej (DMWS) 
 • w swoim wydziale/instytucie

Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora instytutowego/wydziałowego.

Wymagane są kopie następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie). Należy zabrać ze sobą gotowe kopie dokumentów.

 1. Learning Agreement for Studies
  Wszystkie dokumenty muszą posiadać komplet podpisów, czyli podpisy studenta, polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego i zagranicznego koordynatora. Treści są dostępne na stronie DWMS. Wymagane są 3 części
  • "Before the Mobility"
  • "During the Moblility" - jeśli nastąpiły zmiany
  • "After the Mobility"
 2. Transcript of records
  Dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records to Tabela C w After the Mobility. W przypadku realizowania Projektu badawczego (Research Project) zamiast Transcript of records dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczego.
 3. Confirmation of stay
  Dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr)
 4. Raport on-line MT+
  Wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy. Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, nie ma potrzeby jej drukować. Wypełnienie ankiety powinno skutkować otrzymaniem e-mailowego potwierdzenia wypełnienia.
 5. Test językowy
  Jego wypełnienie jest wymagane po powrocie ze stypendium. Dotyczy studentów których językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

Rozliczyć należy się do 2 tygodni po powrocie z uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, faxem lub skanem na maila. Należy dostarczyć komplet dokumentów.

 Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnieniem Transcript of records przedłużamy rozliczenie do miesiąca.

Stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można to sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

W przypadku wyjazdu na jeden semestr

 • Stypendium wypłacane jest w 2 ratach
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium, czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni
 • W przypadku krótszego pobytu II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacona
 • W przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium

W przypadku przedłużenia stypendium o kolejny semestr należy dokonać rozliczenia rocznego.

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki

 • Stypendium wypłacane jest w 3 ratach
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium, czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium III rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana
 • W przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium

Prześlij nam swoją opinię!