Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu Studentów. Do zakresu jej zadań należy kontrola działalności organów Samorządu z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Kontrola przeprowadzana jest z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego SSUJ lub każdego studenta UJ.

Przewodniczący:
Adrian Mosurek
adrian.mosurek@op.pl

Skład:

 1. Alicja Dusza
 2. Daromir Godula
 3. Aleksandra Mackiewicz
 4. Adrian Mosurek
 5. Piotr Sypek

Kompetencje:

 • badanie przestrzegania postanowień Regulaminu SSUJ
 • badanie zgodności z uchwałami URSS, Regulaminem SSUJ i aktami nadrzędnymi uchwał podejmowanych przez inne organy niż URSS, podlegające kontroli
 • stwierdzanie stałej niezdolności do wykonywania funkcji Przewodniczącego SSUJ i Sekretarza URSS
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami SSUJ
 • wnioskowanie do właściwego organu o odwołanie przedstawicieli w organach SSUJ
 • rozpoznawanie protestów wyborczych i rozstrzyganie o ważności wyborów do organów SSUJ
 • na wniosek Przewodniczącego SSUJ – zawieszenie w pełnieniu funkcji każdej osoby wybranej lub powołanej przez organy SSUJ oraz każdego członka organu kolegialnego
 • w razie rażącego naruszenia prawa przez Przewodniczącego SSUJ lub Przewodniczącego Uczelnianej Komisji SSUJ – zawieszenie danej osoby w pełnieniu funkcji oraz złożenie wniosku o jej odwołanie przez URSS

Podstawa prawna:

Rozdział 6 (§ 69–75) Regulaminu Samorządu Studentów UJ

Prześlij nam swoją opinię!