Przyznawanie miejsc

Jak uzyskać miejsce w akademiku ?

Informujemy, że w dniu 18 września br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek w II turze (wrześniowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły.

O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydował dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo). 

Za graniczny dochód właściwy, obliczony według równania podanego powyżej, do którego przydzielano miejsce w Domu Studenckim, uznano kwotę: 1700,00 zł.

Uwaga! Studenci, którzy nie otrzymali miejsca zgodnie ze swoją preferencją mogą wziąć udział w Giełdzie Zamiany Miejsc w Akademikach, która zostanie otwarta 19 września.

Uwaga! Jeżeli student złożył wniosek i dostał miejsce w akademiku, ale nie będzie w nim mieszkał, może zrezygnować z przyznanego miejsca w każdej chwili. Umożliwi to przyznanie tego miejsca innemu studentowi w kolejnej turze. W przeciwnym razie to miejsce będzie można przyznać dopiero po blokadzie miejsc w domach studenckich, tj. po pierwszym tygodniu października.

Kolejny dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej odbędzie się 25 września w godzinach od 15:00 do 18:00 w siedzibie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4, pok.23.

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim, należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ za pośrednictwem systemu USOSweb, bez konieczności uzupełnienia informacji o dochodach. We wniosku należy zaznaczyć preferowaną kolejność domów studenckich, w których student ubiega się o przyznanie miejsca na dany rok akademicki. Następnie należy z wydrukowanym i podpisanym wnioskiem przyjść na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej.

Jeżeli student chce złożyć wniosek wraz z uzupełnioną informacją o dochodach, to dokumenty potwierdzające dochód składa u koordynatora ds. pomocy materialnej. Na dyżur należy przynieść wyłącznie wniosek o miejsce w domu studenckim z potwierdzonym dochodem przez koordynatora ds. pomocy materialnej. W czasie dyżuru wnioski będą jedynie przyjmowane, w związku z tym podczas dyżurów nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w tym samym dniu. Decyzje o przyznaniu będą widoczne w systemie USOSweb.

Prześlij nam swoją opinię!