Przyznawanie miejsc

Jak uzyskać miejsce w akademiku ?

📣 Informujemy, że III tura składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich odbędzie się 🗓️ 24 września w siedzibie Samorządu Studentów UJ przy ulicy Czapskich 4, pok. 🏚️ 15-22 w godzinach  14:00-18:00.

Wnioski w ramach III tury wypełniać można w dniach 🗓️ 18 - 24 września.

 Aby ubiegać się o miejsce w domu studenckim, należy wypełnić wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ bez CM), zarejestrować go oraz dostarczyć na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej.

Oświadczenie o dochodach nie jest wymagane, aczkolwiek pomaga w otrzymaniu miejsca w domu studenckim.

 Jeżeli student chce złożyć wniosek wraz z uzupełnioną informacją o dochodach, to dokumenty potwierdzające dochód składa u koordynatora ds. pomocy materialnej. Na dyżur należy przynieść wyłącznie wniosek o miejsce w domu studenckim z potwierdzonym dochodem przez koordynatora ds. pomocy materialnej.

W ramach trzeciej tury Uczelniana Komisja Ekonomiczna patrzy ogólnie na sytuację rodzinną studenta, w szczególności zwraca uwagę na stan zdrowotny, działalność na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, osiągnięcia naukowe (w tym posiadanie stypendium rektora).

 W czasie dyżuru nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w tym samym dniu. Decyzje o przyznaniu będą widoczne w systemie USOSweb późnym wieczorem


Informujemy, że w dniu 16 lipca br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2018/2019 studentom, którzy złożyli wniosek w I turze (czerwcowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: 
➡️ Wnioski ➡️ Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 (studenci UJ) ➡️szczegóły.

O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydował dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo).

Za graniczny dochód właściwy, obliczony według równania podanego powyżej, do którego przydzielano miejsce w Domu Studenckim, uznano kwotę: 2500,00 zł.


Informujemy, że od od  2 czerwca na platformie USOSweb dostępny jest wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019. 

Wnioski składać można u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej od  4 czerwca (poniedziałek) do   4 lipca (środa).    

Gdzie znaleźć wniosek o miejsce w domu studenckim?  

➡️ Dla wszystkich 

➡️ Wnioski 

➡️ Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci UJ bez CM), rok akademicki 2018/2019

➡️ Zacznij wypełniać 

 Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach.

Gdzie znaleźć oświadczenie o dochodach za 2017 rok?

➡️ Dla wszystkich 

➡️ Wnioski 

➡️ Oświadczenie o dochodach za rok 2017

➡️ Zacznij wypełniać 


Podstawowym kryterium przyznania miejsca w domu studenckim jest wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta oraz odległość z miejsca zameldowania na pobyt stały do uczelni. Studenci-cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ubiegają się o miejsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich tj. są zobowiązani złożyć oświadczenie o dochodach za 2017 r.
Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich. 

Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

- podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;

- oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentacją:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) za rok 2017;

- zaświadczenia dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017;

- oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;

- inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 97 Rektora UJ z 28 października 2017 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z oświadczeniem o dochodach (wydruki z systemu USOSweb) oraz kompletem dokumentacji dotyczącej sytuacji materialnej rodziny studenta należy złożyć u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Zarejestrowanie wniosku w wersji elektronicznej nie jest wystarczające. 

Studenci-cudzoziemcy, którzy w minionym roku akademickim rozpoczęli naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim po raz pierwszy, są zobowiązani kolejne wnioski o miejsce w domu studenckim składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w formie papierowej. Jeśli odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich wniosek powinien zawierać oświadczenie o dochodach za 2017 r.


Informujemy, że w dniu 9 października br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek na dyżurze Komisji.
Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur, który odbędzie się 16 października br. pomiędzy 18:00 a 20:00 w siedzibie Samorządu Studentów.

Uwaga! Skierowania do domów studenckich tracą ważność o godzinie 16:00 dnia 13 października (piątek). 

Uwaga! W czasie dyżuru zostaną rozdysponowane te miejsca w domach studenckich, z których studenci zrezygnują do dnia 16 października.

Uwaga! Aby ubiegać się o miejsce w domu studenckim, należy wypełnić wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ bez CM), zarejestrować go oraz dostarczyć na dyżur Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. 

Uwaga! Oświadczenie o dochodach nie jest wymagane, aczkolwiek pomaga w otrzymaniu miejsca w domu studenckim. 

Uwaga! Jeżeli student chce złożyć wniosek wraz z uzupełnioną informacją o dochodach, to dokumenty potwierdzające dochód składa u koordynatora ds. pomocy materialnej. Na dyżur należy przynieść wyłącznie wniosek o miejsce w domu studenckim z potwierdzonym dochodem przez koordynatora ds. pomocy materialnej. 

Uwaga! W czasie dyżuru nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w tym samym dniu. Decyzje o przyznaniu będą widoczne w systemie USOSweb.


Informujemy, że w dniu 4 października br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) na dyżurze Komisji. 

Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur, który odbędzie się 9 października br. pomiędzy 18:00 a 20:00 w siedzibie Samorządu Studentów


Informujemy, że w dniu 25 września br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek w III turze (wrześniowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły. Jeśli Twój wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie, zapraszamy na kolejny dyżur (9 października, godziny zostaną podane w późniejszym terminie), w którym Komisja będzie przyznawać kolejne miejsca.


Informujemy, że w dniu 18 września br. Uczelniana Komisja Ekonomiczna Samorządu Studentów UJ przyznała miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018 studentom, którzy złożyli wniosek w II turze (wrześniowej). Informację o przyznaniu Uczelnianej Komisji Ekonomicznej można sprawdzić w systemie USOSweb w zakładce: Wnioski/Wniosek o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 (studenci UJ)/szczegóły.

O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydował dochód na jedną osobę w rodzinie studenta oraz odległość od miejsca zamieszkania, według zasady: dochód właściwy = dochód netto – (odległość od miejsca zamieszkania x 20%), a także wyjątkowa sytuacja studenta (m.in. niepełnosprawność, sieroctwo). 

Za graniczny dochód właściwy, obliczony według równania podanego powyżej, do którego przydzielano miejsce w Domu Studenckim, uznano kwotę: 1700,00 zł.

Prześlij nam swoją opinię!