Pokoje jednoosoboweInformacja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych odnośnie przyznań na rok akademicki 2019/2020

NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY:

W przypadku problemów technicznych lub innych pytań prosimy o kontakt na adres:

pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl

PAŹDZIERNIK 2019


INFORMACJE OGÓLNE:

Na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych w domach studenckich UJ, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 85 Zarządu Samorządu Studentów UJ z 2 maja 2018 r., zwanego dalej Regulaminem, Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich UJ Samorządu Studentów UJ, zwana dalej Komisją, ogłosiła terminy przyjmowania wniosków w ramach kolejnej na rok akademicki 2019/2020. Terminarz dyżurów jest dostępny dostępna jest pod tym linkiem.

Aby otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym, należy wypełnić oraz złożyć wniosek w formie papierowej. Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Komisją. Miejsca są przyznawane na kolejny rok akademicki.  


Wyniki tury zostaną podane do wiadomości wnioskodawców w terminie do 19 października br.


Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym będzie dostępny w systemie  USOSWeb  od 9 września br. (zakładka DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI).  Wniosek należy wypełnić w systemie USOSWeb, wydrukować oraz dostarczyć wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) do jednego z członków Komisji. Wniosek wypełniony jedynie w systemie  USOSWeb, a niedostarczony na dyżur, nie zostanie rozpatrzony. Wnioski należy składać jedynie podczas dyżurów członków Komisji lub po uprzednim kontakcie mailowym, jeśli członek Komisji wyraził taką zgodę. Wniosek musi być  podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.   Miejsca nie może otrzymać student innej uczelni,


Przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w domu studenckim. Aby zamieszkać w przyznanym pokoju, należy także uzyskać miejsce przyznawane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną na podstawie odrębnego wniosku. 


Na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu od decyzji w ramach tury  nie przysługuje odwołanie od decyzji do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UJ.


W ramach tury dostępne są miejsca w pokojach jednoosobowych w następujących domach studenckich:

DS Bursa Jagiellońska,

DS Nawojka,

DS Żaczek.


ZAŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI: 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku. 


W przeciwieństwie do poprzednich lat, nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń z sekretariatu odnośnie roku studiów, na którym jest student, ponieważ te informacje będą automatycznie generowane na wniosku pobranym z systemu USOSWeb. 


Zaświadczenia dotyczące potwierdzenia działalności w Samorządzie Studentów zarówno na szczeblu uczelnianym jak i wydziałowym wydają Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego lub przewodniczący właściwej wydziałowej rady. Wzory zaświadczeń dostępne na tej stronie zostały przygotowane w taki sposób, aby zawierały wszystkie niezbędne informacje potrzebne Komisji do rzetelnej i obiektywnej oceny wniosku. 


Członkostwo w organach kolegialnych oraz wolontariat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać potwierdzone odpowiednio przez Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub przez odpowiednie władze uczelni. Wzory zaświadczeń wystawionych przez organy Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się poniżej. 


W celu uzyskania zaświadczenia od Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ potwierdzającego działalność w organach kolegialnych uczelni lub uczelnianych strukturach Samorządu Studentów UJ, należy wzór zaświadczenia uzupełnić o podstawowe dane osobowe oraz zakres wykonywanych czynności czy pełnionych funkcji, a następnie złożyć w sekretariacie Samorządu Studentów UJ, ul Czapskich 4/23 w godzinach pracy sekretariatu. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu,  zaświadczenie dotyczące działalności w kole naukowym musi zostać czytelnie podpisane przez opiekuna właściwego koła, będącego pracownikiem naukowym. Poniżej prezentujemy wzór zaświadczenia spełniający wymogi Regulaminu. 

 
Punkty przyznawane są za: 

 • rok studiów w UJ; 

 • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ; 

 • pisanie pracy magisterskiej; 

 • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim; 

 • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim; 

 • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim; 

 • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim; 

 • członkostwo w organach kolegialnych UJ; 

 • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim; 

 • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej; 

 • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju; jednoosobowego. 

Tabela z pełną punktacją znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 

Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1 września 2019 r.


 • Klaudia Budzińska, osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Przewodnicząca Komisji); 

 

 • Maciej Kopećprzedstawiciel Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, wskazany przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Wiceprzewodniczący Komisji); 

 

 • Patryk Matyjaszczykosoba nie mieszkająca w domu studenckim, wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ; 

 

 • Paulina Bejm, przedstawicielka wskazana przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Nawojka"; 

 

 • Michał Dymiński, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Piast"; 

 

 • Aleksandra Roznowskaprzedstawicielka wskazana przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Żaczek"; 

 

 • Jakub Ostrowski, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Bursa Jagiellońska"; 

 Obowiązujący Regulamin:

Regulamin przyznawania miejsc z dnia 2 maja 2018 r.

Wzory zaświadczeń:

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (.doc)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (.doc)

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym UJ (PDF)

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym UJ (.doc)

Zaświadczenie o wolontariacie na rzecz UJ (PDF)

Zaświadczenie o wolontariacie na rzecz UJ (.doc)

Zaświadczenie o działalności w organach kolegialnych UJ (PDF)

Zaświadczenie o działalności w organach kolegialnych UJ (.doc)Prześlij nam swoją opinię!