Pokoje jednoosoboweInformacja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych odnośnie przyznań na rok akademicki 2018/2019 - LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018

NOWY ADRES KORESPONDENCYJNY:

W przypadku problemów technicznych lub innych pytań prosimy o kontakt na adres:

pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl


Na podstawie Regulaminu Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 85 Zarządu Samorządu Studentów z dnia 2 maja br., zwanego dalej Regulaminem, Komisja ogłasza terminy dyżurów w  związku ze zwolnieniem się kilku miejsc w pokojach jednoosobowych na rok 2018/2019. Członkowie Komisji będą przyjmować wnioski w terminie od 26 listopada do 1 grudnia br. Terminy dyżurów dostępne są w załączniku.


Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić oraz wygenerować z systemu USOSWeb (zakładka „Dla wszystkich → wnioski), a następnie dostarczyć na dyżur jednego z członków Komisji wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcia, działalności oraz sytuacje losowe, o których mowa w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu. Wniosek będzie dostępny w systemie USOSWeb od 26 listopada br.


Dostępne są pokoje jednoosobowe w następujących domach studenckich:

DS. Bursa Jagiellońska – 2

DS. Kamionka – 2


Wyniki przyznań będą dostępne w systemie USOSWeb od 3 grudnia br.

Informujemy że na podstawie §17 ust. 2 Regulaminu w II turze studentowi nie przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZAŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI:

W przeciwieństwie do poprzednich lat, nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń z sekretariatu odnośnie roku studiów, na którym jest student, ponieważ będą one automatycznie generowane na wniosku pobranym z systemu USOSWeb.

Zaświadczenia dotyczące potwierdzenia działalności w Samorządzie Studentów zarówno na szczeblu uczelnianym jak i wydziałowym wydają odpowiednio Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Przewodniczący właściwej wydziałowej rady.

Przygotowane wzory zaświadczeń (dostępne na tej stronie) zostały przygotowane w taki sposób, aby zawierały wszystkie niezbędne informacje potrzebne Komisji do rzetelnej i obiektywnej oceny wniosku.

Członkostwo w organach kolegialnych oraz wolontariat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać potwierdzone odpowiednio przez Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub przez odpowiednie władze uczelni. Wzory zaświadczeń wystawionych przez organy Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się poniżej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu, zaświadczenie dotyczące działalności w kole naukowym musi zostać czytelnie podpisane przez opiekuna właściwego koła, będącego pracownikiem naukowym. Poniżej prezentujemy wzór zaświadczenia spełniający wymogi Regulaminu.INFORMACJE OGÓLNE:

Aby otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym, należy wypełnić wniosek. Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Komisją. Miejsca są przyznawane na kolejny rok akademicki w turach określonych w uchwale Komisji, podjętej i opublikowanej na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do 20 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok, na który dokonuje się przyznania. Komisja ogłasza dodatkową turę w przypadku zwolnienia się pokoi jednoosobowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.

Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.


Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Maciej Kopeć 
  osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Przewodniczący Komisji)
 • Estera Ambroż
  przedstawiciel Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, wskazany przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Wiceprzewodnicząca Komisji)
 • Paulina Bejm
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Nawojka";
 • Michał Dymiński
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Piast";
 • Aleksandra Roznowska
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Żaczek".


Inne


Punkty przyznawane są za:

 • rok studiów w UJ
 • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ
 • pisanie pracy magisterskiej
 • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim
 • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim
 • członkostwo w organach kolegialnych UJ
 • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim
 • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej
 • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju jednoosobowego

Tabela z pełną punktacją znajduje się w załącznikach nr 1 oraz 2 do Regulaminu przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych.


Obowiązujący Regulamin:

Regulamin przyznawania miejsc z dnia 2 maja 2018 r.

Wzory zaświadczeń:

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym (PDF)

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym (.doc)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (.doc)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (.doc)

zaświadczenie o członkostwie w organach kolegialnych (PDF)

zaświadczenie o członkostwie w organach kolegialnych (.doc)

Zaświadczenie o wolontariacie (PDF)

zaświadczenie o wolontariacie (.doc)
Prześlij nam swoją opinię!