Pokoje jednoosobowe

Wyniki II tury przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych

Komisja ds. pokoi jednoosobowych rozpatrzyła 59 wniosków mając do dyspozycji 14 miejsc.

Przypominamy, że przyznane miejsce jest ważne tylko ze skierowaniem do Domu Studenckiego.


Wyniki II tury przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowychAby uzyskać pokój jednoosobowy należy wypełnić wniosek, który stanowi załącznik do regulaminu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku. Pamiętajcie, że również rok studiów należy potwierdzić poprzez dołączenie zaświadczenia z dziekanatu/sekretariatu.

Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.

Punkty przyznawane są za:

  • rok studiów w UJ
  • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ
  • pisanie pracy magisterskiej
  • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim
  • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim
  • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim
  • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim
  • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim
  • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej
  • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju jednoosobowego

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych w Domach Studenckich UJ określa Regulamin.

Prześlij nam swoją opinię!