Pokoje jednoosoboweInformacja Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych odnośnie przyznań na rok akademicki 2018/2019


W przypadku problemów technicznych lub innych pytań prosimy o kontakt na adres:

komisja.jedynkowa.ssuj@gmail.comNa podstawie Regulaminu Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 85 Zarządu Samorządu Studentów z dnia 2 maja br., zwanego dalej Regulaminem,  miejsca w pokojach w ramach pierwsza tury przyznawania miejsc na kolejny rok akademicki, tj. 2018/2019 muszą zostać rozdysponowane nie później niż do 15 czerwca br.


W związku z powyższym, Komisja ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej Komisją na posiedzeniu zwołanym na dzień 20 maja br. ustaliła terminarz przyjmowania wniosków oraz posiedzenia na którym zostaną one rozpatrzone. Uchwała znajduje się poniżej.

Uchwała nr 1 Komisji z dnia 20 maja br.


Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym należy wypełnić oraz wygenerować z systemu USOSWeb (zakładka „Dla wszystkich → wnioski), a następnie dostarczyć na dyżur jednego z członków Komisji wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcia, działalności oraz sytuacje losowe, o których mowa w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu. Wniosek będzie dostępny w systemie USOSWeb od 22 maja br.


W przeciwieństwie do poprzednich lat, nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń z sekretariatu odnośnie roku studiów, na którym jest student,ponieważ będą one automatycznie generowane na wniosku pobranym z systemu USOSWeb.


Zaświadczenia dotyczące potwierdzenia działalności w Samorządzie Studentów zarówno na szczeblu uczelnianym jak i wydziałowym wydają odpowiednio Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Przewodniczący właściwej wydziałowej rady.


Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie podpisywał zaświadczenia przedłożone wcześniej do akceptacji przewodniczącym właściwej uczelnianej komisji bądź organu w następującym trybie:

Zaświadczenia złożone do 23.05 będą gotowe do odbioru w terminie od 24.05.

Zaświadczenia złożone do 25.05 będą gotowe do odbioru w terminie od 28.05.

Zaświadczenia złożone do 28.05 będą gotowe do odbioru w terminie od 29.05.

Zaświadczenia złożone do 29.05 będą gotowe do odbioru w terminie od 30.05.

Zaświadczenia do podpisu należy składać i odbierać w sekretariacie Samorządu Studentów UJ, w godzinach pracy, ul. Czapskich 4, pok. 23.


Przygotowane wzory zaświadczeń zostały przygotowane w taki sposób, aby zawierały wszystkie niezbędne informacje potrzebne Komisji do rzetelnej i obiektywnej oceny wniosku.


Członkostwo w organach kolegialnych oraz wolontariat na rzecz  Uniwersytetu Jagiellońskiego może zostać potwierdzone odpowiednio przez Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów lub przez odpowiednie władze uczelni. Wzory zaświadczeń wystawionych przez organy Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się poniżej.


Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu, zaświadczenie dotyczące działalności w kole naukowym musi zostać czytelnie podpisane przez opiekuna właściwego koła, będącego pracownikiem naukowym. Poniżej prezentujemy wzór zaświadczenia spełniający wymogi Regulaminu.


Wyniki przyznania wraz z informacją o sumie punktów uzyskanych przez studenta będą dostępne w systemie USOSWeb w terminie 3 dni od posiedzenia, na którym wnioski zostaną rozpatrzone. W celu uzyskania informacji należy sprawdzić status złożonego wniosku.


Informujemy że na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wniosek w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników należy złożyć Przewodniczącemu Komisji ds. Przyznawania Miejsc w Pokojach Jednoosobowych w Domach Studenckich SS UJ.Informacje ogólne

Aby otrzymać miejsce w pokoju jednoosobowym, należy wypełnić wniosek. Miejsca w pokojach jednoosobowych przyznaje Komisja ds. przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej Komisją. Miejsca są przyznawane na kolejny rok akademicki w turach określonych w uchwale Komisji, podjętej i opublikowanej na stronie Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do 20 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok, na który dokonuje się przyznania, za wyjątkiem przyznania na rok akademicki 2018/2019.. Komisja ogłasza dodatkową turę w przypadku zwolnienia się pokoi jednoosobowych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wszystkie okoliczności, na które wnioskodawca się w nim powołuje. Dopuszczalne jest złożenie kserokopii dokumentu, konieczne jest wówczas okazanie oryginału w celu sprawdzenia zgodności z nim przedkładanej kopii. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.

Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o miejsce w pokoju jednoosobowym. Komisja przyznaje pokoje jednoosobowe wyłącznie studentom UJ (studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia) na podstawie liczby punktów posiadanych i udokumentowanych. Doktoranci mają wydzieloną pulę pokoi jednoosobowych, którymi dysponuje Towarzystwo Doktorantów UJ.Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Maciej Kopeć 
  osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Przewodniczący Komisji)
 • Estera Ambroż
  przedstawiciel  Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, wskazany przez Przewodniczącego  Samorządu Studentów UJ (Wiceprzewodnicząca Komisji)
 • Anna Wójtowicz
  osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, która nie mieszka w Domu Studenckim UJ;
 • Ivanna Fedoryshchenko
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Bursa Jagiellońska";
 • Katarzyna Niekrasz
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Kamionka";
 • Paulina Bejm
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Nawojka";
 • Michał Dymiński
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Piast";
 • Aleksandra Roznowska
  przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ "Żaczek".


Inne


Punkty przyznawane są za:

 • rok studiów w UJ
 • studia na więcej niż jednym kierunku w UJ
 • pisanie pracy magisterskiej
 • działalność w kołach naukowych UJ w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia naukowe w bieżącym roku akademickim
 • szczególne osiągnięcia sportowe jako reprezentant UJ w bieżącym roku akademickim
 • działalność w Samorządzie Studentów UJ w bieżącym roku akademickim
 • członkostwo w organach kolegialnych UJ
 • wolontariat na rzecz UJ w bieżącym roku akademickim
 • pozostawanie w szczególnej sytuacji zdrowotnej i losowej
 • posiadanie dziecka lub dzieci zamieszkujących z osobą ubiegającą się o przyznanie pokoju jednoosobowego

Tabela z pełną punktacją znajduje się w załącznikach nr 1 oraz 2 do Regulaminu przyznawania miejsc w pokojach jednoosobowych.


Obowiązujący Regulamin:

Regulamin przyznawania miejsc z dnia 2 maja 2018 r.

Wzory zaświadczeń:

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym (PDF)

Zaświadczenie o działalności w kole naukowym (.doc)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel wydziałowy (.doc)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (PDF)

Zaświadczenie o działalności w SSUJ - szczebel uczelniany (.doc)

zaświadczenie o członkostwie w organach kolegialnych (PDF)

zaświadczenie o członkostwie w organach kolegialnych (.doc)

Zaświadczenie o wolontariacie (PDF)

zaświadczenie o wolontariacie (.doc)
Prześlij nam swoją opinię!