DokumentyDokumenty potrzebne do uzyskania akademika/stypendium/zapomogi

Student

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów w roku bazowym tj. 2016 powinno zawierać literę 30f w nagłówku! W razie braku nowego zaświadczenia w urzędzie, literę 30f urząd może dopisać długopisem i poświadczyć pieczątką. W razie odmowy wydania go, przedstawić należy pisemną odmowę urzędu.
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r.


Matka i/lub ojciec

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów – oddzielnie dla rodziców, nawet gdy rozliczają się razem
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r.


Rodzeństwo uczące się do 26 roku życia

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

W przypadku rodzeństwa pełnoletniego dodatkowo:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r.

Mąż/żona 

 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r. 

Inne sytuacje

 1. Gdy na zaświadczeniu z US widnieje u rodzica zerowy dochód: 
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem bądź bez prawa do zasiłku
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS i wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego
  • informacja o miejscu ubezpieczenia
 2. Gdy student nie uwzględnia ojca lub matki we wniosku:
  • akt zgonu rodzica
  • zupełny akt urodzenia studenta
  • kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego
  • przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające płacenie alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta
 3. Gdy któraś osoba z rodziny utraciła dochód:
  • świadectwo pracy lub umowy zlecenia
  • PIT 11/36
  • zaświadczenie od pracodawcy o wielkości utraconych zarobków netto 
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto
 4. Gdy któraś osoba z rodziny uzyskała dochód:
  • umowa o pracę lub umowa zlecenie
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z pełnego pierwszego przepracowanego miesiąca
  • w przypadku osób, które uzyskały zasiłek dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z UP potwierdzające wysokość zasiłku netto
  • w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej wysokość miesięczna netto 
 5. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
  • zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku gdy ktoś z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS

W zależności od różnych sytuacji, koordynator może wymagac dokumentów, które nie są wymienione w powyższym opracowaniu.

Prześlij nam swoją opinię!